Høring: Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse af Øresundstunnellen med et indskudt landdige i Tårnby Kommune

Publiceret 16-11-2021

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning fra C7 Consulting, der på vegne af Øresundsbron, ansøger om tilladelse til etablering af kystbeskyttelse i form af et indskudt landdige mellem Kastrup Digevej og Øresundsmotorvejen matrikel nr. 139/140 Maglebylille By, Kastrup i Tårnby Kommune.

Anlægget har til formål at beskytte åbningen af Øresundstunnellen ved Kastrup samt portalbygningen mod oversvømmelse. 

Det er Kystdirektoratets indledende tekniske vurdering, at den ansøgte løsning vil kunne reducere risikoen i forbindelse med oversvømmelse på stedet.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 3, stk. 1, § 3, stk. 5 (LBK nr. 705 af 29. maj 2020).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr 1976 af 27/10/2021).

Det skal bemærkes, at det skema som er udfyldt og vedlagt ansøgningen er udtryk for ansøgers vurdering og oplysninger, til brug for Kystdirektoratets VVM-screening. Kystdirektoratet har endnu ikke VVM-screenet projektet. 

Inkluderet lovgivning

En tilladelse efter § 3 erstatter i overensstemmelse med reglerne herom i naturbeskyttelsesloven, lov om skove og lov om jagt og vildtforvaltning og regler fastsat i medfør af disse love tilladelser, godkendelser m.v., som ville være nødvendige for at gennemføre foranstaltninger omfattet af tilladelsen efter § 3. En tilladelse efter § 3 kan endvidere i overensstemmelse med lov om vandløb erstatte tilladelser, godkendelser m.v., som ville være nødvendige for at gennemføre foranstaltninger omfattet af tilladelsen efter § 3.

Kystdirektoratet vurderer at der i denne konkrete sag ikke skal afvejes hensyn, der normalt varetages af andre lovgivninger, da projektområdet ikke er beliggende indenfor områder udpeget efter disse lovgivninger.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest den 14. december 2021. Venligst henvis til sagsnummer 21/05240.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Kystdirektoratets sagsbehandling, og at indkomne høringssvar er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at jeres høringssvar, vil kunne optræde i Kystdirektoratets afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside. Derudover vil indkomne bemærkninger blive videresendt til ansøger.

21/05240 Ansøgningsmateriale

Yderligere information:

Lone Møller Dupont

Specialkonsulent