Høring: Ansøgning om udløbsledning med udløbsbygværk - Havnebyen, Sjællands Odde

Publiceret 28-06-2021

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til, at der i forbindelse med projekt om renseanlæg på land etableres udløbsledning med bygværk på søterritoriet ud for Vestre Havnevej 35V, matr. nr. 11f Yderby By, Odden (ejet af Odsherred Kommune).

Udløbsledningen placeres nedgravet/nedspulet i havbund og strand, og der etableres et større udløbsbygværk, som medfører en dybdeforringelse på op til 1 meter. Udløbsbygværket sikres med stenfyld, og ledningen sikres mod opdrift med betonklodser og ledningen placeres mellem 0,5 m til 1,0 meter under havbunden.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 og stk. 3 (LBK nr. 705 af 29. maj 2020).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 973 af 25/06/2020).

Bemærk om screening/VVM:
Kystdirektoratet har af ansøger fået oplyst, at projektet på land ikke udløser krav om VVM.

Vi kan oplyse at det ansøgte projekt ikke vil finde sted i eller i umiddelbar nærhed af Natura 2000-områder.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 7. august 2021. Henvis da venligst til j.nr. 21/09503

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Kystdirektoratets sagsbehandling, og at indkomne høringssvar er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at jeres høringssvar, vil kunne optræde i Kystdirektoratets afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside. Derudover vil indkomne bemærkninger blive videresendt til ansøger.

21/09503 Ansøgning - Havnebyen - Udløbsledning.pdf

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler