Høring: Ansøgning om rekreativt havparksområde ved Hou, Odder

Publiceret 15-06-2021

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til rekreativ havpark med snorkelbane, dykkerbane, bøjer og adgangsanlæg. Anlægget placeres ud for Hou Havn (Odder Kommune), matr. nr. 22bo Halling By, Halling.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 705 af 29. maj 2020).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 973 af 25/06/2020).

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt vil finde sted umiddelbart op til Natura 2000-område nr. 56 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave. Kystdirektoratet finder umiddelbart ikke, at det ansøgte påvirker Natura-2000 området.

Vi kan desuden oplyse, at der er kendskab til forekomst af bilag IV arten marsvin i området.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 13. juli 2021.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Kystdirektoratets sagsbehandling, og at indkomne høringssvar er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at jeres høringssvar, vil kunne optræde i Kystdirektoratets afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside. Derudover vil indkomne bemærkninger blive videresendt til ansøger.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til ansøgningen henvis da venligst til j.nr. 21/08142.

Ansøgning - Hou - Havbad.pdf

Bilag til ansøgning kystdirektoratet 2021.pdf

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler