Høring: Ansøgning om handicaplift på offentlig badebro - Kobæk Strand - Skælskør

Publiceret 23-06-2021

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til opsætning af handicaplift på eksisterende større rekreativt benyttet broanlæg ud for Kobæk Strand, matr. nr. 117a Skælskør Overdrev.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 705 af 29. maj 2020).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 973 af 25/06/2020).

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt vil finde sted i Natura 2000-område nr. 116 ”Centrale Storebælt” og hvor der udpeget ”bugter og vige (1160)”.

Vi kan desuden oplyse, at der er kendskab til forekomst af bilag IV arten marsvin i området.

Det er Kystdirektoratets umiddelbare vurdering, at det ansøgte hverken i drifts- eller anlægsfase vil påvirke Natura-2000 området.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 21. juli 2021.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Kystdirektoratets sagsbehandling, og at indkomne høringssvar er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at jeres høringssvar, vil kunne optræde i Kystdirektoratets afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside. Derudover vil indkomne bemærkninger blive videresendt til ansøger.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til ansøgningen henvis da venligst til j.nr. 21/08264.

Ansøgning - Kobæk Strand - Handicaplift.pdf

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler