Genudsendt høring af ansøgning om tilladelse til 2 flydende shelters i Lohals havn, Langeland Kommune

Publiceret 22-06-2021

Kystdirektoratet har modtaget en projektændring i ansøgningen om tilladelse til 2 flydende shelters i Lohals havn, Langeland Kommune.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 705 af 29. maj 2020).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 973 af 25/06/2020).

Vi kan oplyse at det ansøgte projekt ikke vil finde sted i Natura 2000-områder.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 2. august 2021. Bemærk at høringsperioden er længere end normalt pga. sommerferieperioden.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer: 20/05149.

Ansøgning - Flydende shelters i Lohals havn.pdf

 

Yderligere information:

Nikolaj Michelsen

Sagsbehandler