Høring vedr. husbåd ud for Masteskursvej 11, plads 3, Holmen, Københavns Kommune

Publiceret 06-07-2021

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om lovliggørende tilladelse til husbåd placeret ud for Masteskursvej 11, bådplads nr. 3, Holmen, Københavns Kommune.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 og 3 (LBK nr. 705 af 29. maj 2020).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Det er Kystdirektoratets umiddelbare vurdering, at projektet ikke vil påvirke Natura 2000 områderne væsentligt henset til projektets karakter og afstanden til områderne. De nærmeste områder (nr. 143 ”Vestamager og havet syd for” og nr. 142 ” Saltholm og omliggende hav”) er således placeret ca. 5, 3 km og ca. 6 km væk i direkte linje fra projektområdet.

Bemærk om screening/VVM:

Det er Kystdirektoratets umiddelbare vurdering, at det ansøgte projekt ikke er omfattet af bilag 1 eller 2 i miljøvurderingsloven (LBK nr 973 af 25/06/2020 med senere ændringer).

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 16. august 2021. Henvis da venligst til j.nr. 21/10774. 

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Kystdirektoratets sagsbehandling, og at indkomne høringssvar er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at jeres høringssvar, vil kunne optræde i Kystdirektoratets afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside. Derudover vil indkomne bemærkninger blive videresendt til ansøger.

21/10774 Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet Iggesund.pdf 

 

Yderligere information:

Lotte Beck Olsen

Sagsbehandler