Høring - ansøgning om lovliggørelse af op til 31 husbåde ud for Krudtløbsvej og Refshalevej, Holmen, Københavns Kommune

Publiceret 06-07-2021

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om lovliggørelse af op til 31 husbåde placeret indenfor det blå område og ud for Krudtløbsvej og Refshalevej jf. nedenstående kort.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 og 3 (LBK nr. 705 af 29. maj 2020).

Kystdirektoratet skal bemærke, at en eventuel tilladelse ikke vil omfattet enkelte navngivne husbåde, men vil være en tilladelse til placering af op til 31 husbåde i området under nogle nærmere fastsatte vilkår.

Denne ansøgning omfatter alene det område, som er omfattet af Kystdirektoratets kompetence efter kystbeskyttelsesloven, og som er afgrænset på ovenstående kort med blåt.

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Det er Kystdirektoratets umiddelbare vurdering, at projektet ikke vil påvirke Natura 2000 områderne væsentligt henset til projektets karakter og afstanden til områderne. De nærmeste områder (nr. 143 ”Vestamager og havet syd for” og nr. 142 ” Saltholm og omliggende hav”) er således placeret ca. 5, 3 km og ca. 6 km væk i direkte linje fra projektområdet.

Bemærk om screening/VVM:

Det er Kystdirektoratets umiddelbare vurdering, at det ansøgte projekt ikke er omfattet af bilag 1 eller 2 i miljøvurderingsloven (LBK nr 973 af 25/06/2020 med senere ændringer).

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 16. august 2021. Henvis da venligst til j.nr. 21/11523. 

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Kystdirektoratets sagsbehandling, og at indkomne høringssvar er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at jeres høringssvar, vil kunne optræde i Kystdirektoratets afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside. Derudover vil indkomne bemærkninger blive videresendt til ansøger.

21/11523 Ansøgning foreningen Krudtløbet.pdf

21/11523 Bilag 4_beskrivelse af bådene.pdf

Yderligere information:

Lotte Beck Olsen

Sagsbehandler