Høring: Ansøgning om to fortøjningspæle i forlængelse af broanlæg. Fjordvej 14, Kolding

Publiceret 27-01-2021

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til to fortøjningspæle i azobé træ, som placeres 12 meter fra brohoved i søværts forlængelse. Pælenes indbyrdes afstand er 3,5 meter. Ejendommens adresse er Fjordvej 14 i Kolding, matr. nr. 76c, Nr. Bjert Bt, Bjert.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 705 af 29. maj 2020).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 973 af 25/06/2020).

Vi kan oplyse at det ansøgte projekt ikke vil finde sted i eller i umiddelbar nærhed af Natura 2000-områder.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 24. februar 2021.

Hvis vi ikke har modtaget nogen bemærkninger inden fristens udløb, går vi ud fra, at I ikke har bemærkninger til ansøgningen og lægger dette til grund i den videre sagsbehandling.

 Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/05130

Ansøgning - Fortøjningspæle - Fjordvej 14 Kolding

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler