Høring: Ansøgning om fiberkabel mellem Thyborøn og Agger

Publiceret 29-01-2021

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til fiberkabel mellem Thyborøn og Agger tange. Kablet underbores 40 meter under vandoverfladen og længden strækker sig over 1,8 km. Anlægsperioden er ca. 3 uger.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr.705 af 29. maj 2020).

 

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

 

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 973 af 25/06/2020).

 

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt vil finde sted delvist i Natura 2000-område nr. 28 ” Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø”

Da der underbores i betragtelig dybde under havbunden vurderer Kystdirektoratet umiddelbart, at anlægsarbejdet ikke at har betydning for Natura-2000 området.

 

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 26. februar 2021.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/05161

Ansøgning - Fiberkabel - Thyborøn-Agger

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler