Høring: Ansøgning om udvidelse af eksisterende kabelbane i Holstebro-Struer Havn

Publiceret 20-12-2021

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til. at den eksisterende tilladte kabelbane i havnebassin udvides til en kabelbane 2.0. Idet kabelbanen bliver væsentligt større, så har Kystdirektoratet besluttet, at ansøgningen om kabelbane 2.0 skal behandles som nyt anlæg og ikke ændring af det eksisterende.

Til brug for ansøgningen har Kystdirektoratet vedlagt tilladelsen til den nuværende kabelbane. Ansøgningen indeholder i øvrigt en tysk reklamefolder, som ikke er afgørende for ansøgningen, og er derfor ikke oversat.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 705 af 29. maj 2020). 

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020). 

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 1976 af 27/10/2021). 

Bemærk om screening/VVM:

Vi skal bede hørings- og orienteringsparterne oplyse om eventuelt kendskab til eller vurdering af, om der er andre projekter omfattet af miljøvurderingsloven, og om der er screenet eller skal screenes, samt om projektet udløser krav om VVM. Desuden bedes oplyst om kumulative forhold, som ikke er tilvejebragt i ansøgningen. 

Inden vi træffer afgørelse i sagen, skal vi bede om jeres bemærkninger til det ansøgte, herunder om I vurderer, at projektet kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Hvis I vurderer at projektet kan få væsentlig indvirkning på miljøet, vil vi bede jer oplyse hvilke forhold, I især vil anbefale der lægges vægt på i Kystdirektoratets vurdering. 

Vi kan oplyse at det ansøgte projekt ikke vil finde sted i eller i umiddelbar nærhed af Natura 2000-områder. 

Ansøgningsmaterialet er vedhæftet, men kan også hentes fra vores hjemmeside, www.kyst.dk, under ”Offentliggørelser” snarest. 

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 28. januar 2022. Henvis da venligst til j.nr. 21/15675.  

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Kystdirektoratets sagsbehandling, og at indkomne høringssvar er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at jeres høringssvar, vil kunne optræde i Kystdirektoratets afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside. Derudover vil indkomne bemærkninger blive videresendt til ansøger. 

Hvis vi ikke har modtaget jeres bemærkninger inden fristens udløb, går vi ud fra, at I ikke har bemærkninger til ansøgningen og lægger dette til grund i den videre sagsbehandling.

21-15675 Ansøgning - Struer - Kabelbane 2.0.pdf

18-02667 Tilladelse til kabelbane i Holstebro-Struer Havn, Ved Fjorden.pdf

 

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler