Tilladelse til mindre konstruktive anlægsændringer - Søbadet - Thisted Kommune

Publiceret 16-08-2021

Tilladelse til mindre konstruktive anlægsændringer og tilføjelser, samt gravning på søterritoriet. Tillæg til tilladelse til renovering/nye konstruktioner - Søbadet - Thisted

Thisted Kommune modtog den 14. april 2021 tilladelse til renoveringsprojekt med nyanlæg for Søbadet i Thisted. Efterfølgende er der indsendt tillægsansøgning om gravning ved den fremskudte rampe, således vanddybden ændres til kote -1,5 m, samt mindre handicapvenlig adgangsrampe til stranden ved den lille sandstrand.
Kystdirektoratet vurderede i forbindelse med tillægsansøgningen, at der skulle træffes ny afgørelse jf. miljøvurderingsloven og ny afgørelse efter kystbeskyttelsesloven, samt efter kysthabitatbekendtgørelsen som følge af ændringen og ændringens omfang. I projektet renoveres den eksisterende stenglacis langs hele Søbadet ved etablering af ny traditionel stenskråning med nedgange. Ansøgningen er indsendt og håndteret af A1 Consult A/S.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Kystdirektoratet har videre vurderet, at der ikke skal foretages en miljøkonsekvensvurdering (VVM) af projektet.

Tilladelse (tillæg) - Søbadet - Thisted.pdf

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler