Høring - ansøgning om tilladelse til etablering af træbrygge, opfyldning ved bolværk, samt husbåde i Arsenalgraven og Proviantmagasingraven, matr.592 Christianshavns kvarter, København

Publiceret 30-08-2021

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af en træbrygge i Arsenalgraven (bemærk langs hele strækningen i Arsenalgraven), opretning af bolværk i Proviantmagasingraven, samt etablering af op til 8 husbåde ud for matr.592 Christianshavns Kvarter, København.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 1 og 2 (LBK nr. 705 af 29. maj 2020).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Det er Kystdirektoratets umiddelbare vurdering, at projektet ikke vil påvirke Natura 2000 områderne væsentligt henset til projektets karakter og afstanden til områderne. De nærmeste områder (nr. 143 ”Vestamager og havet syd for” og nr. 142 ” Saltholm og omliggende hav”) er således placeret ca. 5, 3 km og ca. 6 km væk i direkte linje fra projektområdet.

Bemærk om screening/VVM:

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr 973 af 25/06/2020).

Det skal bemærkes, at det skema som er udfyldt og vedlagt ansøgningen er udtryk for ansøgers vurdering og oplysninger, til brug for Kystdirektoratets VVM-screening. Kystdirektoratet har endnu ikke VVM-screenet projektet. 

Søfartsstyrelse og Københavns Kommune:

Det ansøgte vil medføre, at bredden af Proviantmagasingraven bliver ca. 6 meter smallere. Vi skal bede om at få oplyst, hvorvidt dette vil medføre sejladsmæssige problemer.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 27. september 2021. Henvis da venligst til j.nr. 21/10334.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Kystdirektoratets sagsbehandling, og at indkomne høringssvar er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at jeres høringssvar, vil kunne optræde i Kystdirektoratets afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside. Derudover vil indkomne bemærkninger blive videresendt til ansøger.

21/10334 Samlede ansøgning.pdf

 

Yderligere information:

Lotte Beck Olsen

Sagsbehandler