Høring: ansøgning om tilladelse til etablering af en sauna og badetrappe i Lohals Havn, Langeland Kommune

Publiceret 27-08-2021

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om ansøgning om tilladelse til etablering af en sauna og badetrappe i Lohals Havn, Havnen 5, 5953 Tranekær, Langeland Kommune

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 705 af 29. maj 2020).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 973 af 25/06/2020).

Vi kan oplyse at det ansøgte projekt ligger i nærheden af to Natura 2000-områder.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 24. september 2021.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer:  21/00308.

21/00308 Ansøgning om etablering af sanuna og badetrappe i Lohals Havn.pdf

 

Yderligere information:

Nikolaj Michelsen

Sagsbehandler