Høring: ansøgning om tilladelse til etablering af en stensætning på søterritoriet i Svendborgsund Marina, Svendborg Kommune

Publiceret 24-08-2021

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af en stensætning på søterritoriet i Svendborgsund Marina, Myrehøjvej 29a, matr. 274fb Svendborg Markjorder, Svendborg, Svendborg Kommune. Stensætningen erstatter de eksisterende bådpladser og bolværket på strækningen.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 1 og 2 (LBK nr. 705 af 29. maj 2020).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 973 af 25/06/2020).

Vi kan oplyse at det ansøgte projekt ikke er beliggende i eller i nærheden af et Natura 2000-område.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 21. september 2021.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/09690.

Ansøgning stensætning Svendborgsund Marina

 

Yderligere information:

Nikolaj Michelsen

Sagsbehandler