Høring: ansøgning om tilladelse til etableringen af en cirkelbro med handicap adgang i Hobro, Mariagerfjord Kommune

Publiceret 16-04-2021

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til etableringen af en cirkelbro med handicap adgang ved Sildehagen ud for matr. 4a, Hegedal, Hobro markjorder, Sønder Kajgade 10, 9500 Hobro, Mariagerfjord Kommune. Cirkelbroen ønskede placering er forholdsvis tæt på Hobro lystbådehavn

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 705 af 29. maj 2020).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 973 af 25/06/2020).

Vi kan oplyse at det ansøgte projekt ikke vil finde sted i eller i umiddelbar nærhed af Natura 2000-områder.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 14. maj 2021.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer: 21/03507.

Ansøgning.Cirkelbro i Hobro

Yderligere information:

Nikolaj Michelsen

Sagsbehandler