Høring: Ansøgning om stenrev og udlægning af hydrofoner i Tybrind Vig (Lillebælt, Middelfart)

Publiceret 12-04-2021

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af stenrev og udlægning af hydrofoner på søterritoriet i Tybrind Vig.

Stenrevene består af 4.000 m3 sprængsten i et område på ca. 1 hektar og dækker et areal på ca. 60 m x 160 m og opbygges på blandet måde, og vil medføre dybdeforringelse på op til 3 meter. (PDF side 8 viser revene).

Der udlægges 9 hydrofoner midlertidig i en periode på 5 år. Alle hydrofoner udlægges på havbunden med akustiske udløsere og vil stikke ca. 2 m op i vandsøjlen. Der vil således ikke være nogen markering på havoverfladen.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 705 af 29. maj 2020).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 973 af 25/06/2020).

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt vil finde sted i Natura 2000-område nr. 112 ”Lillebælt”. Stenrev og otte hydrofoner udlægges inden for marinkortlag bugt og en hydrofon indenfor marin kortlagt rev.

Vi kan desuden oplyse, at der er kendskab til forekomst af bilag IV arten marsvin i området.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 10. maj 2021.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/00580

Ansøgning - Middelfart - Stenrev og hydrofoner

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler