Høring: Ansøgning om sandfangermole ved Strandbyen Havn, Ærø

Publiceret 26-04-2021

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til sandfangermole i østlig forlængelse af Strandbyen Havn, matr. nr. 7000c Ommel. Marstal. Molens længde er oplyst til 100 meter, og skal benyttes til beskyttelse af eksisterende sejlrende til havnen. Anlægget udføres i stenmaterialer.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 705 af 29. maj 2020).

 

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 973 af 25/06/2020).

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt vil finde sted i Natura 2000-område nr. 127 Sydfynske Øhav, og i område med marin kortlagt ”bugter og vige (1160)”. Til brug for ansøgningen er der udarbejdet en væsentlighedsvurdering.

Vi kan desuden oplyse, at der er kendskab til forekomst af bilag IV arten marsvin i området.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 26. maj 2021.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/05164

Ansøgning - Strandbyen Havn Ærø - Indsejlingsmole

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler