Høring: Ansøgning om lovliggørelse af broanlæg med hytter - Nykøbing Sjælland Lystbådehavn

Publiceret 26-04-2021

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til lovliggørelse af broplatformsanlæg med op til 3 hytter (på nordligste platform) i Nykøbing Sjælland Lystbådehavn ud for matr. nr. 156a og 1q Ø. Lyng, Nykøbing S. Jorder.

Kystdirektoratet har i forbindelse med en lovliggørelsessag konstateret, at der uden tilladelse var etableret brodæk med 7 hytter til rent kommercielt udlejningsformål, og i den forbindelse har vi varslet afslag på lovliggørelse. I henhold til vores sideløbende vejledning om regelgrundlaget og vores administrationspraksis, er der søgt om bibeholdelse af brodæk og op til 3 hytter mod nord til havnerelaterede formål. Det er denne ansøgning som er i høring.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 705 af 29. maj 2020).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

 Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 973 af 25/06/2020).

Inden vi træffer afgørelse i sagen, skal vi bede om jeres bemærkninger til det ansøgte, herunder om I vurderer, at projektet kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Hvis I vurderer at projektet kan få væsentlig indvirkning på miljøet, vil vi bede jer oplyse hvilke forhold, I især vil anbefale der lægges vægt på i Kystdirektoratets vurdering.

 

Vi kan oplyse at det ansøgte projekt ikke vil finde sted i eller i umiddelbar nærhed af Natura 2000-områder.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 26. maj. 2021.

 Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/04954

Ansøgning - Lovliggørelse af broanlæg og hytter - Nyk. Sj. Lystbådehavn

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler