Indkaldelse af idéer og forslag til miljøkonsekvensvurdering i forbindelse med uddybning af sejlrende til Aarhus Havn

Publiceret 24-09-2020

Aarhus Havn har ansøgt Kystdirektoratet om tilladelse til at uddybe sejlrenden i forbindelse med den kommende havneudvidelse. Du kan finde ansøgningen nederst på siden.

Ansøger har bedt om, at ansøgningen skal være omfattet af miljøvurderingslovens § 18, stk. 2 (LBK nr. 973 af 25/06/2020), hvorfor der skal foretages en miljøkonsekvensvurdering (VVM) af projektet.

Formålet med denne høring er at sikre, at alle borgere, foreninger, myndigheder og andre interesserede får mulighed for at komme med idéer og bemærkninger til projektet tidligt i processen. Det er også muligt at komme med ønsker til emner eller spørgsmål, som kan belyses i den kommende miljøkonsekvensvurdering.

Miljøkonsekvensvurdering

En miljøkonsekvensvurdering er en vurdering af projektets virkning på miljøet, dvs. en vurdering af projektets mulige påvirkninger af miljøet i både anlægs- og driftsfasen. Formålene med miljøkonsekvensvurderingen er at forbedre beslutningsgrundlaget, før der tages endelig stilling til projektet, og minimere eventuelle påvirkninger på omgivelserne, samt at inddrage offentligheden i processen.

Når idéfasen er afsluttet, skal Kystdirektoratet foretage en afgræsning af, hvad den kommende miljøkonsekvensvurdering skal indeholde. Det forventes, at bl.a. følgende emner vil blive behandlet:

  • Hydrografiske og kystmorfologiske forhold: Effekter fra udgravning af sediment i anlægsfasen.
  • Natur: Effekter på planter, dyr og beskyttet natur (Natura 2000 og Bilag IV arter) i området.
  • Trafik: Vurdering af skibstrafik.
  • Støj: Støjpåvirkninger under anlægsarbejdet, samt fra skibe, når sejlrenden er taget i brug.
  • Råstoffer og affald: En vurdering af råstoffer og affald, som bliver brugt hhv. genereret i projektet.
  • Kulturhistoriske forhold: Marinarkæologisk forundersøgelse af projektområdet for at vurdere kulturhistoriske interesser i form af bopladser, kultur- og udsmidslag, vrag af ældre skibe og pælerester.

Det vil desuden blive vurderet, hvad der kan gøres for at begrænse de eventuelle miljømæssige konsekvenser mest muligt.

Vi kan oplyse, at projektet er del af et større projekt vedrørende udvidelse af Aarhus Havn, hvor Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Aarhus Kommune samt Miljøstyrelsen er myndigheder, og der vil blive udarbejdet én miljørapport for det samlede projekt.

Den udarbejde miljørapport, samt et udkast til afgørelse efter kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 705 af 29/05/2020), vil blive sendt i høring i mindst 8 uger, før Kystdirektoratet træffer endelig afgørelse i sagen.

Hvilke muligheder har du?

Hvis du har ideer og kommentarer til miljøkonsekvensvurderingen, eller til projektet generelt, skal disse sendes skriftligt til Kystdirektoratet, att. Anne Villadsgaard, Højbovej 1, 7620 Lemvig eller som e-mail på Obfuscated Email senest den 9. oktober 2020. Anfør venligst dit navn og din adresse, samt vores j.nr. 20/01036.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Kystdirektoratets sagsbehandling, og at indkomne ideer og forslag er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at dit navn og adresse vil kunne optræde i Kystdirektoratets afgørelse, som bl.a. offentliggøres på direktoratets hjemmesider. Enhver, som er interesseret, kan bede om at få en kopi af indkomne høringssvar. Derudover vil modtagne bemærkninger blive forelagt ansøger.

Spørgsmål vedr. miljøkonsekvensvurderingen, eller projektet, kan rettes til Anne Villadsgaard, e-mail: avi@kyst og tlf. 91338425.

Ansøgning - uddybning af sejlrende Aarhus

Yderligere information:

Anne Villadsgaard

Sagsbehandler