Indkaldelse af idéer og forslag i forbindelse med projekt vedr. nedrivning af Lemvig Renseanlæg og fremtidig centralisering af spildevandsrensning på et planlagt udvidet Harboøre Renseanlæg.

Publiceret 15-09-2020

Lemvig Vand og Spildevand har planer om at samle Lemvig renseanlæg og Harboøre renseanlæg på et udvidet renseanlæg i Harboøre.
1. offentlighedsfase er fra og med 15. september 2020 til og med 13. oktober 2020
Der er udarbejdet et ideoplæg for projektet. Formålet med ideoplægget er at sikre, at alle borgere, foreninger, myndigheder og andre interesserede får mulighed for at komme med idéer og bemærkninger til projektet tidligt i processen. Det er også muligt at kom¬me med ønsker til emner eller spørgs¬mål, som kan belyses i den kommende miljøkonsekvensrapport.
Lemvig Kommune er vvm-myndighed for landdelen af projektet. Kystdirek¬toratet er myndighed – også for vvm-delen - på søterritoriet og dermed myndighed for etablering af spildevandsledninger, der skal krydse Lem Vig.

Hvilke muligheder har du?

Hvis du har ideer og kommentarer til projektet, skal disse sendes skriftligt til Lemvig på Obfuscated Email eller med post til:

Lemvig Kommune

Rådhusgade 2

7620 Lemvig

Husk at mærke henvendelsen med mærket ”Miljøvurdering af sammenlægning af Lemvig Renseanlæg og Harboøre Renseanlæg” og at angive kommunens journalnummer: 01.16.04P19-85-19

Hvis du har bemærkninger til selve den del af projektet, der skal behandles efter kystbeskyttelsesloven, skal disse sendes til Obfuscated Email med angivelse af j.nr. 20/00838.

Ideer og kommentarer skal være kommunen eller Kystdirektoratet i hænde senest den 13. oktober 2020.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Kystdirektoratets sagsbehandling, og at indkomne høringssvar er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at dit høringssvar, samt dit navn og adresse vil kunne optræde i Kystdirektoratets afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside. Derudover vil indkomne bemærkninger blive videresendt til ansøger.

Ansøgning og grundlag for afgrænsning VVM Lemvig Harboøre - 4.0

Bilag 1 ansøgning vvm 22-8-19

Bilag 2 Notat_linjeføring_ Lemvig Spildevand 24-06-19

Bilag 3 A120276-1-TEK-005 - Grundlag for projektering og udbud process og status

Bilag 4 Vinkelhage Harboøre

Bilag 5 Beluftningskapacitet

Bilag 6 - A120276-1-RAP-011-GEO 2

Idéoplæg - Afgrænsning af miljøkonsekvensrapport vedrørende nedlæggelse af Lemvig Renseanlæg

Yderligere information:

Lotte Beck Olsen

Sagsbehandler