Høring - ansøgning om tilladelse til etablering af et mindre badeanlæg med afskærmning ud for Nibe Lystbådehavn, matr.231a, Aalborg Kommune

Publiceret 21-09-2020

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning fra Nibe Fjordbadeklub om tilladelse til etablering af et mindre badeanlæg med afskærmning ud for Nibe Lystbådehavn, matr.231a Nibe Bygrunder, Aalborg Kommune.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr.705 af 29. maj 2020).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt vil finde sted i Natura 2000-område nr. 15 ”Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal”. Området er udpeget med naturtypen ”Bugt”.

Det er Kystdirektoratets umiddelbare vurdering, at der ikke vil ske en væsentlig påvirkning af Natura 2000-området grundet anlæggets begrænset omfang, og idet aktiviteten ved broen efterfølgende heller ikke vurderes at påvirke området eller naturtypen.

Inden vi træffer afgørelse i sagen, skal vi bede om jeres bemærkninger til det ansøgte, herunder om I vurderer, at projektet kan få væsentlig indvirkning på naturen/miljøet. Hvis I vurderer at projektet kan få væsentlig indvirkning på miljøet, vil vi bede jer oplyse hvilke forhold, I især vil anbefale der lægges vægt på i Kystdirektoratets vurdering.

Ansøgningsmaterialet er vedhæftet, men kan også hentes fra vores hjemmeside, www.kyst.dk, under ”Offentliggørelser”

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 19. oktober 2020

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Kystdirektoratets sagsbehandling, og at indkomne høringssvar er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at jeres høringssvar, vil kunne optræde i Kystdirektoratets afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside. Derudover vil indkomne bemærkninger blive videresendt til ansøger.

Hvis vi ikke har modtaget jeres bemærkninger inden fristens udløb, går vi ud fra, at I ikke har bemærkninger til ansøgningen og lægger dette til grund i den videre sagsbehandling.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/02698

Høring - ansøgning om tilladelse til etablering af et mindre badeanlæg med afskærmning ud for Nibe Lystbådehavn, matr.231a, Aalborg Kommune

Yderligere information:

Lotte Beck Olsen

Sagsbehandler