Høring- Ansøgning om tilladelse til etablering af en bro i Holbæk Havn, Holbæk Kommune

Publiceret 18-09-2020

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af en bro over kanalen ved Kanalstræde, i forlængelse af Krags Brygge, Holbæk Havn, Matr.356a, Holbæk Kommune.
Broen udføres med et frit spænd på ca. 17 m og får en bredde på ca. 4,6 m. Broen vil være udstyret med et rækværk på hver side.
Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 705 af 29/05/2020).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder, samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger, samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 973 af 25/06/2020).

Inden vi træffer afgørelse i sagen, skal vi bede om jeres bemærkninger til det ansøgte, herunder om I vurderer, at projektet kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Hvis I vurderer at projektet kan få væsentlig indvirkning på miljøet, vil vi bede jer oplyse hvilke forhold, især I vil anbefale der lægges vægt på i Kystdirektoratets vurdering.

Vi kan oplyse at projektområdet ikke ligger i eller i nærheden af Natura 2000-områder.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest den 15. oktober 2020.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Kystdirektoratets sagsbehandling, og at indkomne høringssvar er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at jeres høringssvar, vil kunne optræde i Kystdirektoratets afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside. Derudover vil indkomne bemærkninger blive videresendt til ansøger.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til ansøgningen henvis da venligst til j.nr. 20/02517.

Høring- Ansøgning om tilladelse til etablering af en bro i Holbæk Havn, Holbæk Kommune

Yderligere information:

Nikolaj Michelsen

Sagsbehandler