Orientering om tilladelse til pram/husbåd i Udbyhøj Lystebådehavn

Publiceret 28-10-2020

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til Kanonbåden (husbåd), på de vilkår som fremgår nedenfor.
Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Etablering af en pram/husbåd på søterritoriet kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. § 16 a, stk. 1, nr. 2 i kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 705 af 29/05/2020). Kystdirektoratet skal vurdere om projektet kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde eller visse udpegede arter væsentligt, jf. § 3 i bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/02073

Orientering om tilladelse til pram/husbåd i Udbyhøj Lystebådehavn

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler