Høring: Ansøgning om langskibsbro ved Fur Havn

Publiceret 22-10-2020

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til ny langskibsbro på ydersiden af den eksisterende sydmole i Fur Havn til anløb af større træskibe fx i forbindelse med events. Broens dimensioner er 105 x 4 meter. Der skal endvidere uddybes.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 og 4 (LBK nr.705 af 29. maj 2020).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 973 af 25/06/2020).

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt vil finde sted i umiddelbart op til Natura 2000-område nr. 221 ” Risum Enge og Selde Vig”. Projektet vurderes umiddelbart ikke, at medføre væsentlig påvirkning grundet afstanden.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 18. november 2020.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/03050

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler