Høring: Ansøgning om tilladelse til opsætning af en dyrknings- og formidlingsplatform, Fregatten Jyllands Træskibshavn, Syddjurs Kommune

Publiceret 13-11-2020

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til opsætning af en dyrknings- og formidlingsplatform, ud for matr.196, Ebeltoft Bygrunde, Fregatten Jyllands Træskibshavn, 8400 Ebeltoft, Syddjurs Kommune. Dyrknings- og formidlingsplatformen vil have fokus på fremvisning af produktion af spiselig tang og muslinger.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr.705 af 29. maj 2020).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 973 af 25/06/2020).

Vi kan oplyse at det ansøgte projekt ikke vil finde sted i eller i nærheden af Natura 2000-områder.

 

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 11. december 2020.

 

Ved spørgsmål eller bemærkninger til ansøgningen henvis da venligst til j.nr. 20/02551.

Ansøgning om tilladelse til dyrknings- og formidlingsplatform.pdf

Yderligere information:

Nikolaj Michelsen

Sagsbehandler