Indkaldelse af idéer og forslag i forbindelse med udvidelsen af Glyngøre Lystbådehavn

Publiceret 23-03-2020

Indkaldelse af idéer og forslag i forbindelse med udvidelsen af Glyngøre Lystbådehavn

Skive Kommune har søgt om tilladelse til at udvide lystbådehavnen i Glyngøre. Du kan finde ansøgningsmaterialet her.

Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet_Glyngøre Maritime Center_27012020.

Bilag projektansøgning Glyngøre Havn.

I forbindelse med ansøgningen har Skive Kommune bedt om, at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (VVM) for projektet. Miljøkonsekvensrapporten skal beskrive projektets virkninger på miljøet og de eventuelle afværgeforanstaltninger, der er nødvendige for at begrænse potentielle skader.

Der er udarbejdet et debatoplæg for projektet, som du kan finde her:

Debatoplæg - Maritime centre_v4.

Formålet med debatoplægget er at sikre, at alle borgere, foreninger, myndigheder og andre interesserede får mulighed for at komme med idéer og bemærkninger til projektet tidligt i processen. Det er også muligt at kom­me med ønsker til emner eller spørgs­mål, som kan belyses i den kommende miljøkonsekvensrapport.

Hvilke muligheder har du?

Hvis du har ideer og kommentarer til miljøkonsekvensrapporten, eller til projektet generelt, skal disse sendes skriftligt til Kystdirektoratet, att. Lotte Beck Olsen, Højbovej 1, 7620 Lemvig eller som e-mail på Obfuscated Email senest den 27. april 2020. Anfør venligst dit navn og din adresse, samt vores j.nr. 18/01924.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Kystdirektoratets sagsbehandling, og at indkomne ideer og forslag er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at dit navn og adresse vil kunne optræde i Kystdirektoratets afgørelse, som bl.a. offentliggøres på direktoratets hjemmesider. Enhver, som er interesseret, kan bede om at få en kopi af indkomne høringssvar. Derudover vil modtagne bemærkninger blive forelagt ansøger.

Spørgsmål vedr. miljøkonsekvensvurderingen, eller projektet, kan rettes til Lotte Beck Olsen, e-mail: lbo@kyst og tlf. 91338432.

Yderligere information:

Lotte Beck Olsen

Sagsbehandler