Høring: Ansøgning om udviklingsområde ved Nexø Havn - 20/00033

Publiceret 13-03-2020

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til udvikling af søområdet ved Nexø Havn.

I ansøgningen er der fra pdf-side 4 redegjort for den række af anlæg som der søges om i projektet, og kortbilagene pdf-side 13-17 er det ansøgte projekt. Ansøgningen indeholder også visionsplan mm., hvor der kan være gengivet andre illustrationer.

Kystdirektoratet skal i øvrigt til ansøgningen bemærke, at vi ikke betragter de benævnte ansøgte rev som andet end rev-lignende anlæg.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 1, 2 og 4 og stk. 3 (LBK nr.57 af 21. januar 2019).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 1225 af 25/10/2018).

Vi kan oplyse at det ansøgte projekt ikke vil finde sted i eller i umiddelbar nærhed af Natura 2000-områder.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 14. april 2020.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Kystdirektoratets sagsbehandling, og at indkomne høringssvar er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at jeres høringssvar, vil kunne optræde i Kystdirektoratets afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside. Derudover vil indkomne bemærkninger blive videresendt til ansøger.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/00033.

Ansøgning - Nexø Havn - Udvidelse.pdf

 

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler