Høring: ansøgning om tilladelse til etablering af en havledning i Gilleleje, ud for matr. 3vy, Gilleleje By, Gribskov Kommune

Publiceret 02-03-2020

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af en havledning til udledning af spildevand fra Gilleleje rensningsanlæg.

Havledningen etableres ud for matr. 3vy, Gilleleje By, Gribskov Kommune.  

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 57 af 21. januar 2019).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder, samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger, samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 1225 af 25/10/2018).

Vi kan oplyse at projektområdet ligger i nærheden af Natura-2000 område nr. 195 ”Gilleleje Flak og Tragten”.  

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest den 30. marts 2020.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til ansøgningen henvis da venligst til j.nr. 20/00009.

Ansøgning - havledning nord for Gilleleje.pdf

Yderligere information:

Nikolaj Michelsen

Sagsbehandler