Høring: Ansøgning om lovliggørelse af to fortøjningspæle opsat i tilknytning til bådebro

Publiceret 07-05-2020

Høring: Ansøgning om lovliggørelse af to fortøjningspæle opsat i tilknytning til bådebro ud for matr. nr. 2d Rebæk By, Dalby beliggende Stranden 7A i Kolding Kommune

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om lovliggørelse af to fortøjningspæle opsat i tilknytning til bådebro ud for matr. nr. 2d Rebæk By, Dalby beliggende Stranden 7A i Kolding Kommune.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr.57 af 21. januar 2019).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 1225 af 25/10/2018).

Kystdirektoratet kan oplyse, at de ansøgte fortøjningspæle ikke er placeret i eller tæt ved et Natura 2000-område.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 4. juni 2020.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Kystdirektoratets sagsbehandling, og at indkomne høringssvar er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at jeres høringssvar, vil kunne optræde i Kystdirektoratets afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside. Derudover vil indkomne bemærkninger blive videresendt til ansøger.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 19/02544.

Ansøgning om tilladelse til at bibeholde platform på eksisterende bro.pdf

Yderligere information:

Nikolaj Michelsen

Sagsbehandler