Tilladelse til sandfodring på fællesaftalestrækningen Lodbjerg-Nymindegab, i Thisted, Lemvig, Holstebro og Ringkøbing-Skjern Kommuner

Publiceret 28-08-2020

Kystdirektoratet - Kystzoneforvaltning giver hermed tilladelse til sandfodring på fællesaftalestrækningen Lodbjerg-Nymindegab, på de vilkår som fremgår af tilladelsen.

Kystdirektoratet - Kystzoneforvaltning finder, at den udarbejdede miljøkonsekvensrapport, indeholdende væsentligheds-/konsekvensvurderinger, belyser projektets miljømæssige konsekvenser tilstrækkeligt til, at der på baggrund af rapporten kan træffes afgørelse om godkendelse af projektet efter kystbeskyttelsesloven.

Tilladelsen erstatter en tilladelse efter miljøvurderingsloven for så vidt angår den del af projektet, der vedrører vanddelen. Miljøstyrelsen har dags dato, som kompetent VVM-myndighed for landdelen af projektet, truffet afgørelse efter miljøvurderingsloven. Kystdirektoratet - Kystzoneforvaltning har i forbindelse med behandlingen af sagen lagt afgørende vægt på Miljøstyrelsens tilladelse, der kan findes via følgende link:

https://mst.dk/service/annoncering/miljoevurderinger/

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 18/01069

1. Tilladelse til sandfodring på fællesaftalestrækningen Lodbjerg-Nymindegab.

2. Notat høringssvar.

3. Ikke-teknisk resume Lodbjerg-Nymindegab.

4. Miljøkonsekvensrapport Lodbjerg-Nymindegab.

5. Bilagsrapport Lodbjerg-Nymindegab - reduceret.

6. Afgrænsningsnotat.

Yderligere information:

Hans Erik Cutoi-Toft

Områdechef
Kystdirektoratet