Høring: ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse ved Blåvand, Varde Kommune

Publiceret 18-11-2020

Kystdirektoratet, Kystzoneforvaltning har modtaget en ansøgning om en 5-årig tilladelse til kystbeskyttelse i form af strandfodring ved Blåvand, Varde Kommune

Ansøgningen om strandfodring behandles efter kystbeskyttelseslovens § 3, stk. 1, jf. § 3, stk. 5 (LBK nr. 705 af 29/05/2020).

 

Miljøstyrelsen er VVM-myndighed for projektet jf. miljøvurderingsloven (LBK nr. 973 af 25/06/2020), idet projektet foregår på land. Som en del af VVM-processen har Miljøstyrelsen fremlagt projektet i 1. offentlighedsfase i perioden 7. til 28. januar 2019, hvorefter der er udarbejdet en miljøkonsekvensrapport. Sideløbende med denne høring er miljøkonsekvensrapporten, samt udkast til VVM-tilladelse, udsendt i 2. offentlighedsfase af Miljøstyrelsen. Mere information om dette kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside, https://mst.dk/service/annoncering/miljoevurderinger/

 

Efter § 7, stk. 1, 3. pkt., i miljøvurderingsbekendtgørelsen (BEK nr. 913 af 30/08/2019) skal den myndighed, som skal meddele tilladelse til projektet efter anden lovgivning, anvende VVM-myndighedens miljøvurdering af projektet som grundlag for sin afgørelse. Kystdirektoratet, Kystzoneforvaltning kan således ikke træffe afgørelse i sagen, før Miljøstyrelsen har truffet afgørelse jf. miljøvurderingsloven.

 

Eventuelle bemærkninger til det ansøgte kystbeskyttelsesprojekt bedes indsendt senest den 20. januar 2021.

 

Ved spørgsmål henvis venligst til j.nr. 18/01064.

Ansøgning_kystbeskyttelse Blåvand

Yderligere information:

Lotte Beck Olsen

Sagsbehandler

Anne Villadsgaard

Sagsbehandler