2. offentlighedsfase vedr. kystbeskyttelse på strækningen ved Skagen

Publiceret 18-11-2020

Hermed offentliggøres miljøkonsekvensrapporten, samt udkast til tilladelser, for kystbeskyttelse på strækningen ved Skagen, Frederikshavn Kommune.
Høringsperioden er 9 uger fra den 18. november 2020 til og med den 20. januar 2021.

Kort beskrivelse af processen

Bygherre Kystdirektoratet, Drift og Anlæg, har ansøgt Kystdirektoratet, Kystzoneforvaltning, om en 5-årig tilladelse til kystbeskyttelse på kyststrækningen ved Skagen. Bygherre har samtidig ansøgt Miljøstyrelsen om VVM-tilladelse til landdelen af projektet.

Miljøstyrelsen er myndighed for landdelen af miljøvurderingen, mens Kystdirektoratet, Kystzoneforvaltning er myndighed for vanddelen (LBK nr. 973 af 25/06/2020). Kystdirektoratet, Kystzoneforvaltning skal desuden give tilladelse til projektet efter kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 705 af 29/05/2020).

Som en del af processen har sagen været fremlagt i 1. offentlighedsfase i perioden 7. til 28. januar 2019. Til grund for miljøkonsekvensrapporten ligger bl.a. de bemærkninger, der indkom i 1. offentlighedsfase.

Kystdirektoratet, Kystzoneforvaltning igangsætter, sammen med Miljøstyrelsen, hermed den 2. offentlighedsfase med høring af følgende dokumenter:

  • miljøkonsekvensrapport
  • et ikke-teknisk resumé (de vigtigste oplysninger og konklusioner fra rapporten er gengivet i en kort og let tilgængelig form) 
  • bilagsrapport
  • ansøgninger
  • udkast til tilladelser

Dokumenterne kan findes nederst på siden, mens Miljøstyrelsens ansøgning og udkast til VVM-tilladelse kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside, https://mst.dk/service/annoncering/miljoevurderinger/

 

Projektbeskrivelse

Bygherre har ansøgt om mulighed for kystbeskyttelse i form af sandfodring, som kystnær fodring og strandfodring, på en 4,4 km strækning ved Skagen i en 5-årig periode. I løbet af perioden vil der være behov for maksimalt at sand­fodre med en samlet mængde på 300.000 m3.

Den nødvendige mængde sand, der skal tilføres ved sandfodring, bestemmes dels ud fra, hvor meget kysten naturligt rykker sig tilbage som følge af storme og den naturlige bevægelse af sand, og dels ud fra den statslige målsætning, der er fastsat for strækningen. Kystens tilstand og tilbagerykning overvåges løbende, så sandfodringen kan ske på de delstræk­ninger, hvor vejr og vind har medført den største påvirkning.

Når der tilføres tilstrækkelige mængder sand ved sandfodring, sikres det, at kystens modstandskraft bevares, ligesom de eksisterende faste anlæg til kystbeskyttelse på strækningen sikres bedst muligt mod nedbrydning, så de bevarer deres effekt.

Du kan læse mere om projektet i miljøkonsekvensrapporten samt i det ikke-tekniske resumé.

 

Hvilke muligheder har du?

Hvis du har bemærkninger eller indsigelser til miljøkonsekvensrapporten, eller udkast til afgørelser, skal de sendes skriftligt til Kystdirektoratet, Kystzoneforvaltning, Højbovej 1, 7620 Lemvig eller som e-mail på Obfuscated Email. Anfør venligst dit navn og din adresse samt journal nr. 18/01068.

Kystdirektoratet, Kystzoneforvaltning sørger efterfølgende for koordinering med Miljøstyrelsen.

Bemærkninger skal være Kystdirektoratet, Kystzoneforvaltning i hænde senest den 20. januar 2021. Vær opmærksom på, at hvis du sender dine bemærkninger med Postnord, som almindeligt brev, kan det være op til fem dage undervejs.

De indkomne bemærkninger og indsigelser behandles efterfølgende og lægges til grund for myndighedernes endelige stillingtagen til projektet.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i myndighedernes sagsbehandling, og at indkomne bemærkninger er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at indkomne bemærkninger, vil kunne optræde i myndighedernes afgørelser, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmesider. Derudover vil modtagne bemærkninger kunne blive forelagt ansøgeren til kommentering, hvis vi skønner, at det er nødvendigt.

 

Hvor kan du få flere oplysninger?

Spørgsmål vedr. miljøkonsekvensrapporten og tilladelsen efter kystbeskyttelsesloven kan rettes til Kystdirektoratet, Kystzoneforvaltning, Anne Villadsgaard, Obfuscated Email, tlf. 91338425.

Spørgsmål vedr. miljøkonsekvensrapporten og VVM-tilladelsen kan rettes til Miljøstyrelsen, Jesper Ruf Larsen, Obfuscated Email, tlf. 23825703 eller Christina Kittner, Obfuscated Email, tlf. 21447988.

 

Miljoekonsekvensrapport Skagen

ikke-teknisk resume Skagen

Bilagsrapport Skagen

Ansøgning Skagen

Udkast - Tilladelse til sandfodring Skagen

Yderligere information:

Anne Villadsgaard

Sagsbehandler