Høring: Lovliggørelse af husbåden Fritz Juel - Danneskiold-Samsøes Allé 61 - matr.nr. 599 Christianshavns Kvarter, København

Publiceret 11-06-2020

Kystdirektoratet meddelte den 6. marts 2020 tilladelse til et klimaanlæg under den tidligere færge Fritz Juel, som nu benyttes som husbåd. Under sagsbehandlingen blev Kystdirektoratet og ansøger opmærksomme på, at husbåden ikke havde den formelle tilladelse efter kystbeskyttelseslovens regler om anlæg på søterritoriet, herunder fartøjer som agtes anvendt til andet en sejllads.

I vores tilladelse til klimaanlægget gjorde vi opmærksom på, at dette var tilfældet, og det blev aftalt at gennemføre lovliggørelsen senere på baggrund af vores vejledning.

Klimaanlægget er netop blevet installeret, og tilbagemeldingerne er meget positive. Der er nu en afklaring om anvendelsen af husbåden, som derfor søges lovliggjort til beboelse og erhverv i form af kontor og lign. for ejeren.

Kystdirektoratet finder, at den ansøgning der blev indsendt i forbindelse med klimaanlægget til fulde beskriver placeringen af husbåden, og kan anvendes som grundlag for denne høring om lovliggørelse af husbåden. Tillige vedlægges tilladelsen til klimanlægget. Skulle I mod forventning have behov for supplerende materiale, så er I velkomne til at henvende Jer til undertegnede.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 og 3 (LBK nr.705 af 29. maj 2020).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 1225 af 25/10/2018).

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 29. juni 2020.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Kystdirektoratets sagsbehandling, og at indkomne høringssvar er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at jeres høringssvar, vil kunne optræde i Kystdirektoratets afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside. Derudover vil indkomne bemærkninger blive videresendt til ansøger.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til ansøgningen henvis da venligst til j.nr. 19/02581.

Ansøgning - Husbådsklimaanlæg - Københavns Havn.pdf

Bilag: Tilladelse til klimanlæg under husbåden Fritz Juel.pdf

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler