Høring: Ansøgning om udvidelse og omdannelse af faciliteter på eksisterende badebro på Hestehoved, Nakskov

Publiceret 18-06-2020

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse udvidelse og omdannelse af omklædningshus for
enden af eksisterende badebro på Hestehoved i Nakskov Fjord til sauna og omklædningsfaciliteter. Broanlægget er beliggende ud for matr. nr. 358a Nakskov Markjorder, som er ejet af kommunen.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr.705 af 29. maj 2020).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 1225 af 25/10/2018).

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt vil finde sted i Natura 2000-område nr. 179 ”Nakskov Fjord og Inderfjord” og anlægget etableres, hvor der er kortlagt marin naturtype nr. 1160 ”Bugter og Vige”. Vi kan desuden oplyse, at der er kendskab til forekomst af bilag IV arten marsvin i området.

Ansøger har i ansøgningen tilvejebragt oplysninger til brug for vurderingen (pdf side 76-77), og det er Kystdirektoratets foreløbige vurdering, at projektet ikke vil få væsentlig indflydelse på området.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 17. juli 2020.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Kystdirektoratets sagsbehandling, og at indkomne høringssvar er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at jeres høringssvar, vil kunne optræde i Kystdirektoratets afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside. Derudover vil indkomne bemærkninger blive videresendt til ansøger.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 19/01809

Ansøgning - Sauna på bro - Hestehoved Nakskov.pdf

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler