Høring: Ansøgning om tilladelse til bølgebryder samt en række ændringer i Hou Lystbådehavn i Odder kommune

Publiceret 11-06-2020

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering en bølgebryder ud for indsejlingen til Hou Lystbådehavn, Strandgade 13A, matr.22bo, Halling By, Halling, Odder Kommune. Der ansøges også om en række ændringer i Hou Lystbådehavn.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 1 og 2 (LBK nr. 705 af 29/05/2020).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder, samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger, samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 1225 af 25/10/2018).

Vi kan oplyse at projektområdet ligger i ved Natura-2000 område nr. 56 ”Horsens Fjord, havet øst for og Endelave”.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest den 9. juli 2020.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Kystdirektoratets sagsbehandling, og at indkomne høringssvar er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at jeres høringssvar, vil kunne optræde i Kystdirektoratets afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside. Derudover vil indkomne bemærkninger blive videresendt til ansøger.

Ved henvendelse om sagen venligst oplyst sagsnummer 20/01073.

Ansøgning bølgebryder stenrev Hou Lystbådehavn

Yderligere information:

Nikolaj Michelsen

Sagsbehandler