Høring: Ansøgning om tilladelse til udvidelser og uddybning i Mariager lystbådehavn i Mariagerfjord Kommune

Publiceret 06-07-2020

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til udvidelser og uddybning i Mariager lystbådehavn i form af: ny brovinkel, ny mastekran, rørfundament, tømningssystem samt udvidelser til nye bådpladser. I samme ansøgning ansøges der også om uddybninger i Mariager Lystbådehavn ud for matr.13a, Mariager Bygrunde, Fjordgade 11, 9550 Mariager, Mariagerfjord Kommune.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 og 4 (LBK nr. 705 af 29/05/2020).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder, samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger, samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 1225 af 25/10/2018).

Vi kan oplyse at projektområdet ikke ligger i eller tæt på Natura-2000 områder.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest den 17. august 2020. Bemærk venligst at høringsperioden er forlænget pga. sommerferien.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Kystdirektoratets sagsbehandling, og at indkomne høringssvar er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at jeres høringssvar, vil kunne optræde i Kystdirektoratets afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside. Derudover vil indkomne bemærkninger blive videresendt til ansøger.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til ansøgningen henvis da venligst til j.nr. 20/01329.

 

Ansøgning.pdf

Yderligere information:

Nikolaj Michelsen

Sagsbehandler