Høring: Ansøgning om tilladelse til udvidelse af udplantningsområde for ålegræs i Vejle Fjord, Vejle Kommune

Publiceret 29-01-2020

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til at udvide et udplantningsområde for ålegræs ved Albueknæ/Brønsvig i Vejle Fjord, Vejle Kommune.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 57 af 21. januar 2019).

I den forbindelse skal vi vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt ikke finder sted i nærheden af marine Natura 2000-områder, men der er kendskab til forekomst af bilag IV arten marsvin i området.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest onsdag den 26. februar 2020.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Kystdirektoratets sagsbehandling, og at indkomne høringssvar er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at jeres høringssvar vil kunne optræde i Kystdirektoratets afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside. Derudover vil indkomne bemærkninger blive videresendt til ansøger.

Ved eventuelle bemærkninger eller spørgsmål til ansøgningen henvis da venligst til j.nr. 20/00282.

Ansøgning_ålegræsudplantning Vejle Fjord.pdf

Yderligere information:

Anne Villadsgaard

Sagsbehandler