Høring: Ansøgning om tilladelse til udvidelse af Langelinie badeanlæg på matr.849, Horsens Markjorder. Horsens Kommune

Publiceret 28-01-2020

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til udvidelse af Langelinie badeanlæg på matr.849, ud for Strandpromenaden 6, Horsens Markjorder, Horsens Kommune.

Der søges om tilladelse til at udvide det eksisterende anlæg med følgende:

-          Anlæggelse af en 39 m lang handicaprampe på den østlige del af det eksisterende badeanlæg.

-          Gelænder langs den østlige del af badeanlægget.  

-          Opkantlangs en del af den vestlige side af badeanlægget.

-          Flytning af den eksisterende badetrappe fra den østlige del til den vestlige del af badeanlægget.

-          Opførelse af to badeplatform a 4 x 4 m og 3 x 3 m.

-          Forlængelse af broanlægget med ca. 11 m.

Kystdirektoratet træffer afgørelse om det samlede anlæg.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 57 af 21. januar 2019).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder, samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger, samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 1225 af 25/10/2018).

Vi kan oplyse at projektområdet ikke ligger i eller tæt på Natura 2000-områder.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest den 25. februar 2020.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Kystdirektoratets sagsbehandling, og at indkomne høringssvar er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at jeres høringssvar, vil kunne optræde i Kystdirektoratets afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside. Derudover vil indkomne bemærkninger blive videresendt til ansøger.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til ansøgningen henvis da venligst til j.nr. 19/02919.

Ansøgning - badeanlæg Langelinie.pdf

Yderligere information:

Nikolaj Michelsen

Sagsbehandler