Høring: Ansøgning om én Duc d'albe ved Baagø Havn, matr.nr. 4c Bågø By, Bågø

Publiceret 16-01-2020

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til placering a én Duc d’albe på søterritoriet uden for Baagø Havn (Bågø Havn og Lystbådehavn jf. Den Danske Havnelods).

Anlæggets placering er vist på nedenstående kort, som også er i ansøgningen. Anlægget består af nedrammede stålrør.

Ansøgningsmaterialet beskriver også andet renoveringsarbejde, og dette arbejde er ikke omfattet af Kystdirektoratets høring.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr.57 af 21. januar 2019).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 1225 af 25/10/2018).

Det skal bemærkes, at det skema som er udfyldt og vedlagt ansøgningen er udtryk for ansøgers vurdering og oplysninger, til brug for Kystdirektoratets VVM-screening. Kystdirektoratet har endnu ikke VVM-screenet projektet. 

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt vil finde sted i Natura 2000-område nr. 112 ”Lillebælt” og der er kendskab til forekomst af bilag IV arten marsvin i området.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 13. februar 2020.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Kystdirektoratets sagsbehandling, og at indkomne høringssvar er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at jeres høringssvar, vil kunne optræde i Kystdirektoratets afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside. Derudover vil indkomne bemærkninger blive videresendt til ansøger.

Ved bemærkninger eller spørgsmål til ansøgningen henvis da venligst til j.nr. 19/03127.

Ansøgning - Baagø Havn - Duc d'albe.pdf

 

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler