Høring: Ansøgning om tilladelse til geotekniske undersøgelser, Aarhus Kommune

Publiceret 07-02-2020

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til at udføre geotekniske undersøgelser i forbindelse med den kommende uddybning af sejlrenden ind til Aarhus Havn, Aarhus Kommune.

Denne høring vedrører derfor alene de 4-5 boringer, der foretages udenfor havnegrænsen, og som Kystdirektoratet skal give tilladelse til. Undersøgelsesområdet, samt mulige boringspositioner, kan ses på nedestående figur (ansøgningens figur 1).Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal behandle de resterende boringer.

Ansøgningen behandles efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 4 (LBK nr. 57 af 21/01/2019).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt vil finde sted mere end 6 km fra nærmeste marine Natura 2000-område. Der er dog kendskab til forekomst af bilag IV arten marsvin i området.

Eventuelle bemærkninger til den del af ansøgningen, som vi er myndighed for, bedes indsendt senest fredag den 28. februar 2020.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Kystdirektoratets sagsbehandling, og at indkomne høringssvar er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at jeres høringssvar, vil kunne optræde i Kystdirektoratets afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside. Derudover vil indkomne bemærkninger blive videresendt til ansøger.

Ved spørgsmål eller bemærkninger henvis da venligst til j.nr. 20/00367.

Ansøgning geotek sejlrende Aarhus Havn KDI.pdf

Yderligere information:

Anne Villadsgaard

Sagsbehandler