Høring: Ansøgning om tilladelse til opførelse af anlægsbro for kajakker mv. ud for matr. 586d, Jernbanevej 7, 7900 Nykøbing M, Morsø Kommune

Publiceret 20-02-2020

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til opførelse af anlægsbro for kajakker, windsurfere, stand up paddeling, ud for matr. 586d, Jernbanevej 7, 7900 Nykøbing M, Morsø Kommune

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 57 af 21. januar 2019).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder, samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger, samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 1225 af 25/10/2018).

Vi kan oplyse at projektområdet ligger i eller i nærheden af Natura-2000 område.  

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest den 19. marts 2020.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/01441.

Ansøgning om tilladelse anlægsbro, Jernbanevej, Nykøbing M.

Yderligere information:

Nikolaj Michelsen

Sagsbehandler