Høring: Ansøgning om slæbested ud for Stranden 19, Kolding

Publiceret 11-12-2020

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til slæbested ud for ejendommen Stranden 19 i Kolding, matr. nr. 4l Rebæk By, Dalby. Slæbestedet er udformet som en ophalerampe på søterritoriet.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr.705 af 29. maj 2020).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 973 af 25/06/2020).

Vi kan oplyse at det ansøgte projekt ikke vil finde sted i eller i umiddelbar nærhed af Natura 2000-områder.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 15. januar 2021.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/02040

Ansøgning - Rebæk - Slæbested

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler