Høring: Ansøgning om havneterrasse i Amtoft Havn, Thisted

Publiceret 15-12-2020

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til havneterrasse inderst i Amtoft Havn. Anlægget udføres i azobé træ og etableres med nedrammede pæle og dimensionerne af anlægget er 5 x 12 meter. Anlægget understøtter rekreative muligheder, for at opleve det marine miljø. Anlægget er vist på skitse på side 37-38 i PDF materialet. Øvrige illustrationer i ansøgningen er referencer.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr.705 af 29. maj 2020).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 973 af 25/06/2020).

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt vil finde sted i udenfor Natura-2000 område, som dog er beliggende uden for lystbådehavnens dækkende værker. Det er Natura-2000 område nr. 16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg. Kystdirektoratet vurderer indledningsvist, at havneterrassen ikke medfører væsentlig påvirkning i hverken anlægsfase eller driftsfase.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 20. januar 2021.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/02832

Høring-Ansøgning om havneterrasse i Amtoft Havn, Thisted

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler