Ansøgning om slæbested ved den Gl. Lillebæltsbro

Publiceret 06-08-2020

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til slæbested til brug for inspektionsjolle for gennemgang af strømpillernes tilstand m.m. i forbindelse med drift og vedligeholdelse af broen fra 1935. Slæbestedet skal alene anvendes til dette formål og benyttes 10-15 gange årligt. Adgangen er aflåst og kun tilgængeligt for Banedanmark, som også ejer ejendommen.

Slæbestedet udføres i armeret beton med en tykkelse på 30 cm med mål på 6x4 m.

Der vedlægges dispensation efter strandbeskyttelseslinjen, som blev meddelt i juni 2020 til orientering.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 og stk. 3, nr. 1 og 2 (LBK nr.705 af 29. maj 2020).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 973 af 25/06/2020).

Vi kan oplyse at det ansøgte projekt ikke vil finde sted i eller i umiddelbar nærhed af Natura 2000-områder.

Vi kan desuden oplyse, at der er kendskab til forekomst af bilag IV arten marsvin i området.

Det er Kystdirektoratets foreløbige vurdering, at projektet ikke vil medføre påvirkning af disse.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 3. september 2020.

 Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Kystdirektoratets sagsbehandling, og at indkomne høringssvar er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at jeres høringssvar, vil kunne optræde i Kystdirektoratets afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside. Derudover vil indkomne bemærkninger blive videresendt til ansøger.

 Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 19/02658

Ansøgning og dispensation - samlet.

 

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler