Høring - ansøgning om tilladelse til landvinding ved Sillerslev Havn

Publiceret 16-04-2020

Høring - ansøgning om tilladelse til landvinding ved Sillerslev Havn - ud for matr.5v Sillerslev By, Øster Assels, Havnevej 75, 7990 Sillerslev. Morsø Kommune

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til landvinding ved Sillerslev Havn - ud for matr.5v Sillerslev By, Øster Assels, Havnevej 75, 7990 Sillerslev. Morsø Kommune

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 4 (LBK nr. 57 af 21. januar 2019). 

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder, samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger, samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018). 

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 1225 af 25/10/2018).

Vi kan oplyse at projektområdet ikke ligger i eller i nærheden af et Natura-2000 område.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest den 14. maj 2020.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Kystdirektoratets sagsbehandling, og at indkomne høringssvar er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at jeres høringssvar, vil kunne optræde i Kystdirektoratets afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside. Derudover vil indkomne bemærkninger blive videresendt til ansøger.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til ansøgningen henvis da venligst til j.nr. 20/00243.

Ansøgning.pdf

 

Yderligere information:

Nikolaj Michelsen

Sagsbehandler