Høring - Ansøgning om tilladelse til geotekniske undersøgelser, Aarhus Kommune - BEMÆRK frist 27. september 2019

Publiceret 13-09-2019

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til geotekniske undersøgelser, ud for Marselisborg Lystbådehavn og Aarhus Havn, Aarhus Kommune.

Ansøgningen vedrører et samlet projekt, hvor Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og Kystdirektoratet er myndighed for hver sin del af de geotekniske undersøgelser.

Fordelingen fremgår af nedenstående figur (ansøgningens figur 3).

Ansøgningen ved Kystdirektoratet behandles efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 4 (LBK nr. 57 af 21/01/2019).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

Inden vi træffer afgørelse i sagen, skal vi bede om jeres bemærkninger til det ansøgte, herunder om I vurderer, at projektet kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Hvis I vurderer at projektet kan få væsentlig indvirkning på miljøet, vil vi bede jer oplyse hvilke forhold, I især vil anbefale der lægges vægt på i Kystdirektoratets vurdering.

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt ikke vil finde sted i nærheden af marine Natura 2000-områder. Der er derimod kendskab til forekomst af bilag IV arten marsvin i området.

Ansøgningsmaterialet er vedhæftet.

Eventuelle bemærkninger til den del af ansøgningen, som vi er myndighed for, bedes indsendt senest fredag den 27. september 2019.

Hvis vi ikke har modtaget jeres bemærkninger inden fristens udløb, går vi ud fra, at I ikke har bemærkninger til ansøgningen og lægger dette til grund i den videre sagsbehandling.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Kystdirektoratets sagsbehandling, og at indkomne høringssvar er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at jeres høringssvar, vil kunne optræde i Kystdirektoratets afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside. Derudover vil indkomne bemærkninger blive videresendt til ansøger.

Ansøgning geotekniske undersøgelser.pdf

Yderligere information:

Anne Villadsgaard

Sagsbehandler