Høring: Ansøgning om bypass/nyttiggørelse af rent oprensningssediment ved Skælskør Amatør sejlklub, Slagelse Kommune

Publiceret 18-09-2019

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til bypass af i alt ca. 1.800 m3 oprensningssediment fra Skælskør Amatør sejlklub, Slagelse Kommune.

Da der efterhånden ikke kan besejles i havnen uden at gå på grund, er der behov for at oprense havnen så der igen er de i Havnelodsen beskrevet dybder. 

Arbejdet forventes op startet i 2020, og forventes at være færdig gjort inden for en 5 årig periode.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 b, stk. 1 nr. 1 (LBK nr. 57 af 21/01/2019).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

Det kan oplyses, at projektet ligger i Natura 2000-område, 162 Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Glænø.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest den 17. oktober 2019

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Kystdirektoratets sagsbehandling, og at indkomne høringssvar er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at jeres høringssvar, vil kunne optræde i Kystdirektoratets afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside. Derudover vil indkomne bemærkninger blive videresendt til ansøger.

Hvis vi ikke har modtaget jeres bemærkninger inden fristens udløb, går vi ud fra, at I ikke har bemærkninger til ansøgningen og lægger dette til grund i den videre sagsbehandling.

Ved bemærkninger eller spørgsmål til ansøgningen henvis da venligst til j.nr. 19/02527.

Ansøgning med bilag - Skælskør Havn.pdf

Yderligere information:

Ejgil Houmaa

Sagsbehandler