Høring: Ansøgning om tilladelse til udplantning af ålegræs

Publiceret 10-10-2019

Høring af ansøgning om tilladelse til udplantning af ålegræs (Zostera Marina) ved 6 lokationer i Horsens Fjord.
Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 57 af 21. januar 2019).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder, samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger, samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 1225 af 25/10/2018).

Vi kan oplyse, at tre af lokationer for det ansøgte udplantning af ålegræs ligger inde for Natura 2000 område: nr. 56 ”Horsens Fjord, havet øst for og Endelave”.

Vi kan desuden oplyse om, at der er kendskab til forekomst af bilag IV arten marsvin i området.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest den 7. november 2019.

Ved henvendelse om sagen venligt opgiv sagsnummer 19/00582

Ansøgning om tilladelse til udplantning af ålegræs.

 

Yderligere information:

Nikolaj Michelsen

Sagsbehandler