Høring: Ansøgning om mindre broanlæg over kanal til museumsøen, matr. nr. 15b, 55 & 56 Klostermarken, Roskilde Jorder - Roskilde.

Publiceret 09-10-2019

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til mindre forbindelses bro til museumsøen i Roskilde.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr.57 af 21. januar 2019).

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 1225 af 25/10/2018).

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt vil finde sted i  ca. 80 m fra Natura 2000-område nr. 136 ” Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov”.

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest 6. november 2019.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Kystdirektoratets sagsbehandling, og at indkomne høringssvar er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at jeres høringssvar, vil kunne optræde i Kystdirektoratets afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside. Derudover vil indkomne bemærkninger blive videresendt til ansøger.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til ansøgningen henvis da venligst til j.nr. 19/01643.

Ansøgning - Broanlæg til Museumsøen - Roskilde -c.pdf

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler