Høring: Ansøgning om lovliggørelse af trappeadgang ved promenaden mellem Stenfiskerkaj og Finlandgade

Publiceret 24-10-2019

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om lovliggørelse af trappeadgang ved promenaden mellem Stenfiskerkaj og Finlandgade i Odense Havn, matr.95a, Nørremarken, Odense Jorder, 5000 Odense C, Odense Kommune.
Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 57 af 21. januar 2019.

Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder, samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger, samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 1225 af 25/10/2018).

Vi kan oplyse at trappen ikke ligger inde for eller tæt ved Natura 2000 områder.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/02578

 Ansøgning om lovliggørelse af trappeadgang.

Yderligere information:

Nikolaj Michelsen

Sagsbehandler